.
Štvrtok 24. mája 2018     

Prihlásenie
Home Operačný program vzdelávanie
OPV-2010/1.2./02-SORO PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 24 Jún 2013 08:29

Názov projektu: Racionalizácia vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

     ITMS kód: 26110230039

     Kód výzvy: OPV-2010/1.2./02-SORO

     Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt

     Celkové výdavky projektu: 537 816,98 Eur

     Trvanie projektu: 01/2012 – 12/ 2013

     Cieľ projektu: Podpora zvyšovania kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov

     Špecifický cieľ projektu 1: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania v študijnom programe Učiteľstvo predmetov matematika a informatika

Aktivity projektu:

1.1   Návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe / v študijných programoch

Cieľ: navrhnutie a overenie systému merania kvality vysokoškolského vzdelávania postaveného na báze Kirkpatrickovho modelu merania efektivity vzdelávania.

 

Aktivita prebieha počas celého projektu, pretože na začiatku sa vybudovaka infraštruktúra pre meranie kvality vzdelávania, navrhol sa systém merania a overenie, vykonalo sa meranie kvality, infraštruktúra sa naďalej využíva pri tvorbe opatrení na zvýšenie kvality a po ich zavedení sa opäť vykoná nové meranie.

Meranie kvality vzdelávania, najmä výsledkov vzdelávania si vyžaduje zozbieranie a vyhodnotenie množstva dát priamo i nepriamo súvisiacich so vzdelávacím procesom. Jedným z overených prístupov k skvalitneniu vzdelávania je aj zavádzanie inovatívnych foriem vzdelávania – e-learningu. Nástroje a postupy používané v rámci e-learningu, najmä systém riadenia vzdelávania, je využívaný aj pre doručovanie, zber a vyhodnocovanie údajov potrebných pre meranie kvality vzdelávania.

 

1.2   Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe / v študijných programoch

Výsledky systému merania kvality nám ukážu slabé miesta v kvalite realizácie vzdelávania a nasmerujú nás na oblasti, v ktorých bude potrebné navrhnúť opatrenia na zvýšenie kvality vzdelávania. Prostredníctvom tejto aktivity budeme navrhovať konkrétne opatrenia v jednotlivých oblastiach, ktoré majú priamy i nepriamy dopad na kvalitu vzdelávania. 

Vo všetkých oblastiach, pre ktoré budú vypracované opatrenia na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania budú spolupracovať interní odborníci vysokej školy a externí experti a budú vykonávať osobné pohovory s predstaviteľmi vedenia univerzity, pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami a v neposlednom rade priamo so študentmi, budú vytvárať a distribuovať dotazníky za účelom zistenia východiskového stavu. Budú vykonávať priebežný monitoring a tvoriť záverečnú správu ako východiskový dokument pre overenie navrhnutých opatrení. Pri koncipovaní jednotlivých opatrení sa bude prihliadať na holistický aspekt, t.j. bude sa vždy prihliadať na celkový efekt,  pretože zmena v jednej oblasti môže spôsobiť zmeny v iných oblastiach.

 

1.3   Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe / v študijných programoch

Základom aktivity je zavedenie systému univerzitnej Wiki, ktorým dokážeme eliminovať informačnú nerovnosť vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania. Rovnako tak nám tento nástroj  umožní efektívne zdieľanie poznatkov, vytváranie sociálnych sietí, zdieľanie informácií a diskusií, tvorbu a zdieľanie stránok, dokumentov a multimediálneho obsahu v rámci celej VŠ.

Aktivita sa zameriava na zavedenie moderného komunikačného prostriedku, prostredníctvom ktorého bude možné odstrániť informačnú nerovnosť vo vzťahu vysokej školy k verejnosti  a rovnako tak šíriť informácie o priebehu realizácie, dosahovaných výsledkoch a plnení celkového cieľa projektu. Systém Wiki tiež umožní informovanie verejnosti o dianí na Pedagogickej fakulte, napr. formou populárnych blogov. Výhodou je jeho dvojcestná komunikácia. To znamená, že na rozdiel od statických webových stránok určených hlavne pre komunikáciu smerom od vysokej školy k verejnosti, systém Wiki umožní aj komunikáciu opačným smerom od verejnosti k vysokej škole. Tento prvok bude využívaný najmä pri získavaní spätnej väzby na publikované informácie formou verejných diskusií a hodnotenie obsahu.

 

Wiki predstavuje softvér, ktorý umožňuje komukoľvek vytvárať, editovať a prepájať web stránky jednoducho a rýchlo, bez potreby ďalších nástrojov. Veľkou výhodou Wiki je, že informácie, ktoré obsahuje a mohol ich vytvoriť ktokoľvek, môžu byť oveľa prínosnejšie, než akékoľvek iné oficiálne informácie. Pokiaľ má niekto presnejšie informácie, môže tie pôvodné jednoducho zmeniť alebo rozšíriť. Takto sa vytvára vzájomná spolupráca a buduje komunita ľudí, odovzdávajúcich si navzájom svoje poznatky. Práve tieto špecifiká zaraďujú Wiki medzi moderné nástroje web 2.0, resp. e-learningu 2.0.

 

1.4   Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení podľa 1.2 založeného na systéme uvedenom

v 1.1

Návrh hodnotení výsledkov jednotlivých opatrení je založený na získavaní spätnej väzby od cieľovej skupiny a aplikovaní systému merania kvality na ďalšiu študijnú skupinu a porovnanie výsledkov pred zavedením opatrení a po ich zavedení.

Údaje zo spätnej väzby budú v prevažnej miere získavane formou elektronických dotazníkov a testov, ktorá je oproti papierovým spôsobom oveľa ekonomickejšia a šetrnejšia k prírodnému prostrediu.

Získané údaje budú zapracované do správy, ktorá bude obsahovať hodnotenia opatrení v jednotlivých oblastiach ako aj ich celkový prínos na zvyšovanie kvality vzdelávania.

Správa bude zverejnená na stránkach Wiki v zmysle napĺňania opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti a bude možné o nich verejne diskutovať.

Získané údaje bude potrebné pred ich spracovaním aj náležite overiť. Overenie presnosti merania sa rozdelí do dvoch dimenzií: platnosť (validita) a spoľahlivosť (reliabilita).

 

 

 

Posledná úprava Pondelok, 24 Jún 2013 08:31
 
bottom


© 2010 Trnavská Univerzita v Trnave, všetky práva sú vyhradené.