.
Štvrtok 24. mája 2018     

Home Operačný program vzdelávanie OPV-2009/1.2/01/-SORO
OPV-2009/1.2/01/-SORO PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 13 Október 2010 14:07

Názov projektu: Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania 

-          ITMS kód: 26110230029

-          Kód výzvy: OPV-2009/1.2./01-SORO

-          Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt

-          Celkové výsledky projektu: 1 051 640,20 Eur

-          Trvanie projektu: 05/2010 – 12/ 2013

-          Cieľ projektu: Prostredníctvom využitia informačných technológií inovovať formy vzdelávania a prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti

-          Špecifický cieľ projektu 1: Inovovať formy vzdelávania na vysokej škole pre potreby vedomostnej spoločnosti

Aktivity projektu:

1.1 Vytvorenie podmienok pre zavedenie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole

Cieľom aktivity je vybudovať potrebnú technickú infraštruktúru a vyškoliť zamestnancov vysokej školy za účelom implementácie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole.

1.2 Príprava obsahu a pilotné testovanie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole

Cieľom aktivity je pripraviť obsahovú náplň elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole

Obsahová náplň pre účely virtuálnej univerzity bude vytváraná jednotlivými autormi obsahu predmetov – odborníci z danej oblasti, pedagógovia vysokej školy podľa nasledujúceho zoznamu:

Fakulta Zdravotníctva a sociálnej práce

-          Ošetrovateľstvo I.

-          Ošetrovateľstvo II.

-          Tajomstvá bunky I.

-          Tajomstvá bunky II.

-          Epidemiológia

-          Klinická Epidemiológia

-          Analýza epidemiologických dát

-          Štatistika a demografia

-          Základy VVČ

-          Kvalitatívne výskumné metódy

-          Aj pre špecifické účely

-          Informatika

Filozofická fakulta

-          Archivistika I

-          Archivistika II

-          Teória arch. výskumu I.

-          Teória arch. výskumu II.

-          Slovenské stredoveké dejiny

-          Dejiny správy na Slovensku

-          Všeobecná diplomatika

-          Stredoveká latinčina,

-          Písomníctvo lat. stredoveku

-          Novolatinské písomníctvo

-          Pamiatková starostlivosť

-          Reštuarovanie

-          Ikonografia

Pedagogická fakulta

-          Pedagogická a školská psychológia

-          Teória a prax primárneho vzdelávania

-          Prehľad pediatrie pre učiteľov a vychovávateľov

-          Sociológia výchovy

-          Sociálne štúdie v primárnom vzdelávaní

-          Metodológia pedagogického výskumu

-          Špeciálna pedagogika

-          Umenie v primárnom vzdelávaní

-          Poruchy detského vývinu

-          Somatický vývin detí a mládeže

-          Rozvoj jazykovej gramotnosti v ZS

-          Slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 1

-          Pravopisné a ortoepické cvičenia

-          Slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 2

-          Kultúra učiteľovej reči

-          Vývin slovenského jazyka a dialektológia

-          Celé, racionálne a reálne čísla

-          Primárne matematické vzdelávanie 1

-          Aritmetika

-          Primárne matematické vzdelávanie 2

-          Geometria

-          Environmentálna výchova

-          Prírodovedné praktikum

-          Primárne prírodovedné vzdelávanie

-          Chémia a životné prostredie

-          Softvérové technológie 1

-          Informačná gramotnosť

-          IKT vo vzdelávaní

-          Správa IKT prostriedkov na školách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 25 Jún 2013 08:54
 
bottom


© 2010 Trnavská Univerzita v Trnave, všetky práva sú vyhradené.